Algemene Voorwaarden Yoga Vibes

Artikel 1 Inleiding

1.1 Ondernemingsgegevens

BC STUDIO BV

Hellichtstraat 19

3110 Rotselaar

Yoga Vibes is de commerciële naam voor de yoga- en aanverwante activiteiten die vallen onder de geregistreerde onderneming BC Studio BV.

Voor de leesbaarheid van het document werd ervoor gekozen om te spreken over Yoga Vibes. Waar Yoga Vibes staat wordt juridisch de onderneming BC Studio BV bedoeld, maar gaat het feitelijk over de yoga- en aanverwante activiteiten die vallen onder BC Studio BV.

E-mailadres: info@yoga-vibes.be

Telefoonnummer: 0486 / 45.38.33

Ondernemingsnummer: 0782.874.033

Bankrekeningnummer: BE84 0689 4451 1659

BIC-code: GKCCBEBB

1.2 Algemene Bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website of na goedkeuring van een door Yoga Vibes opgestelde offerte (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling op het online platform Momoyoga waarop de producten van Yoga Vibes aangeboden worden of bij het goedkeuren van een door Yoga Vibes opgestelde offerte, moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Yoga Vibes aanvaard zijn.

 

Artikel 2 Voorwaarden deelname online en fysieke yogalessen

2.1 Alle online yogalessen van Yoga Vibes zijn bedoeld voor mensen die interesse hebben in yoga, zowel beginners, gevorderden als yogadocenten. De houdingen worden in diverse vormen aangeboden en kunnen voor andere yogadocenten een inspiratie zijn.

2.2 In de lessen van Yoga Vibes worden kennis, ervaring en tips gedeeld die de Klant (of de deelnemer die namens een bepaalde Klant de lessen volgt, hierna "Deelnemer" genoemd) kunnen helpen om mentaal en fysiek in balans te komen. Yoga Vibes kan niet garanderen dat de Klant of Deelnemer deze balans ook daadwerkelijk bereikt. Wel zal Yoga Vibes zich inspannen om de juiste handvatten aan te reiken die ertoe kunnen helpen om deze balans in lichaam en geest te bereiken.

 

Artikel 3 Eigen risico

3.1 Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico.
3.2 Bij lichamelijke of geestelijke klachten dient de Klant of Deelnemer eerst te overleggen met de (huis)arts of de Klant of deelnemer mag deelnemen aan deze lessen.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Yogalessen voor particulieren

4.1.1 De prijzen van de yogalessen voor particulieren staan op de website www.yoga-vibes.be en op het online platform https://www.momoyoga.com/yoga-vibes-by-catherine. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

4.1.2 Betaling gebeurt in één keer en op voorhand via Mollie of Paypal op het online platform Momoyoga. Er kan niet via overschrijving betaald worden, tenzij na schriftelijke toestemming van Yoga Vibes.

 

4.2 Yogalessen voor bedrijven

4.2.1 De prijzen van de yogalessen voor bedrijven zijn op te vragen via e-mail (info@yoga-vibes.be).
4.2.2 Betaling gebeurt volgens de bepalingen in de door Yoga Vibes opgestelde offerte die door de Klant goedgekeurd werd, en dit voor de vervaldatum van de door Yoga Vibes aan de Klant verstuurde factuur.

4.2.3 Bij niet-tijdige betaling van de factuur geldt een nalatigheidsintrest van 1% per maand plus 10% forfaitaire schadevergoeding zonder ingebrekestelling met een minimum van 25,00€ (art. 1244 B.W.).

4.3 Aanbiedingen en prijzen zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige lessen of programma’s.

4.4 Indien leverings-, reservatie-, verplaatsings- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

Artikel 5 Annulatiebeleid

5.1 Yogalessen voor particulieren

Indien de Klant een fysieke yogales dient te annuleren, kan dit kosteloos indien dit meer dan 6 uur voor de sessie wordt ingegeven in het online boekings- en betalingsplatform Momoyoga. Indien de Klant Yoga Vibes op hoogte stelt van de wens tot annulatie binnen de 6 uur voorafgaande aan de yogales, behoudt Yoga Vibes zich het recht om deze beurt aan te rekenen. Yoga Vibes zal de lessen echter nooit terugbetalen.

 

5.2 Yogalessen voor bedrijven

Na goedkeuring van de offerte (schriftelijk of via e-mail) door de Klant, kunnen de yogalessen niet meer geannuleerd worden. Indien de Klant de yogalessen toch annuleert na goedkeuring van de offerte, behoudt Yoga Vibes zich het recht om de overeengekomen prijs in de offerte te factureren aan de Klant.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op aangekochte online yogalessen. De ontbinding van alle leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en de Klant heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. Ook de ontbinding van diensten is niet mogelijk eens deze volledig of gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Bij aankoop van coaching, cursussen en programma’s stemt de Klant ermee in dat de dienst onmiddellijk uitgevoerd wordt waardoor de Klant afstand doet van zijn/haar herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is uiteraard niet van toepassing op producten op maat. Eens de Klant deze producten op maat aankoopt, begint de uitvoering onmiddellijk en kan de Klant geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.

 

Artikel 7 Gebruik materiaal

5.1 Het digitaal materiaal (o.a. de video’s) werd door Yoga Vibes ontwikkeld en gemaakt. Hierop is auteursrecht van toepassing. Het is niet toegestaan dit te delen met derden, tenzij Yoga Vibes hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma of eigen lessen, tenzij Yoga Vibes hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

 

Artikel 8 Plaats digitaal materiaal

6.1 Als het digitaal materiaal zou verhuisd worden naar een andere URL, dan zal dit altijd 3 (drie) maanden op voorhand per e-mail gecommuniceerd worden aan de Klant. Dit bericht zal verstuurd worden naar het laatste e-mailadres dat aan Yoga Vibes bekend gemaakt werd. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres is voor eigen risico van de Klant.

 

Artikel 9 Klachten

7.1 Mocht de Klant ontevreden zijn over de yogalessen van Yoga Vibes, dan moet dit zo spoedig mogelijk aan Yoga Vibes gemeld worden via e-mail. De Klant stuurt een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat Yoga Vibes in staat is om te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling genomen worden door Yoga Vibes.

7.2 Termijn voor klachtindiening

7.2.1 Klachten met betrekking tot het Online Yoga Abonnement moeten binnen 8 dagen na de startdatum van het lopende Online Yoga Abonnement aan Yoga Vibes gemeld worden.

7.2.2 Klachten met betrekking tot de yogalessen gegeven aan bedrijven moeten binnen 8 dagen na de yogales waarop de klacht betrekking heeft aan Yoga Vibes gemeld worden.

7.3 Indien de klacht later gemeld wordt, verliest de Klant het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Ook als de Klant een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling door de Klant gewoon bestaan.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

8.1 Yoga Vibes is niet aansprakelijk voor lichamelijke blessures, angstaanvallen, enz.

8.2 In geval van lichamelijke of geestelijke klachten verwijst Yoga Vibes altijd eerst naar een arts die toestemming geeft of de Klant yoga mag beoefenen.

 

Artikel 11 Privacy

9.1 De verantwoordelijke voor de verwerking, Yoga Vibes, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

9.2 Gedetailleerde informatie i.v.m. privacy is te vinden in de Privacy Policy van Yoga Vibes.

 

Artikel 12 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen Yoga Vibes en de Klant overeengekomen zijn.
10.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onwettig of nietig verklaard wordt, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Yoga Vibes om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht - Geschillen

11.1 Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

11.2 Bij eventuele geschillen zal altijd eerst getracht worden om het geschil onderling op te lossen, voordat het geschil aan de rechter voorgelegd wordt.

11.3 De rechtbanken van ons arrondissement zijn bevoegd.

 

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Yoga Vibes is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip.
13.2 De gewijzigde voorwaarden zullen tijdig per mail naar de Klant gestuurd worden. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor de Klant in werking zodra deze de wijziging ontvangen heeft.

13.3 Deze Voorwaarden werden gewijzigd in Mei 2023.